Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene du oppgir på nettsidene til FreeStyle Libre www.pro.freestyle.abbott/no-no ("Abbotts Nettsted"), som drives av Abbott Norge AS, Rolfsbuktveien 4 c, 1330 Fornebu, Norge inkludert datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Abbott", "vi", "våre"), samt når du kontakter oss via telefon.

Abbott Norge AS behandler dine personopplysninger i tråd med personvernregelverket, særlig personopplysningsloven og EUs forordning 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF ("GDPR").

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for personopplysninger som ikke er forespurt digitalt, på nettsteder som ikke inneholder lenke til denne personvernerklæringen eller til tredjeparters nettsteder som Abbotts Nettsted kan henvise deg til. Din bruk av Abbotts Nettsted, som inneholder lenke til denne personvernerklæringen, er underlagt denne personvernerklæringen og bruksvilkårene.

Vennligst les gjennom personvernerklæringen før du bruker Abbotts Nettsted eller sender inn personopplysninger til oss.

I. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN

Hva menes med «personopplysninger» i denne personvernerklæringen?

"Personopplysninger" er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person; «identifiserbar fysisk person» betyr en fysisk person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator, for eksempel et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for hans eller hennes fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet, og som kommuniseres og/eller samles inn på Abbotts Nettsted og som oppbevares tilgjengelig for Abbott.

Personopplysninger inkluderer for eksempel navn, postadresse, e-post og telefonnummer.

Hvilke typer personopplysninger samler Abbott inn?

• Personopplysninger du oppgir: Abbott samler inn personopplysninger som du oppgir i feltene på Abbotts Nettsted, eller som du oppgir til Abbott via telefon. Du kan for eksempel oppgi navn, postadresse, e-post, telefonnumre og/eller andre opplysninger for å kunne motta diverse informasjon, registrere deg i Abbott-programmer, opprette en konto, kontakte Abbotts kundeservice eller svare på Abbott-undersøkelser. Du kan også gi Abbott informasjon om helsen din (se nedenfor II. Innsamling av personopplysninger») For å sikre beskyttelsen av dine personopplysninger må du ikke gi Abbott informasjon som ikke er spesifikt forespurt.

• Passiv innsamling av andre tekniske data og nettleserdata: Abbotts Nettsted kan samle inn informasjon om dine besøk på Abbotts Nettsted uten at du aktivt gir slik informasjon. Denne informasjonen kan for eksempel omfatte hvilken nettlesertype du bruker, språkvalg, operativsystemet ditt, IP-adressen din, nettadressene til nettstedene du besøker før og etter Abbotts Nettsted, internettsøket som førte deg til Abbotts Nettsted, sidene og annonsene du ser på og lenkene du klikker på på Abbotts Nettsted. Denne informasjonen kan samles inn på forskjellige tekniske måter, for eksempel gjennom informasjonskapsler, HTML-tagger og pikselkoder. Nettleseren din overfører også visse opplysninger automatisk til Abbotts Nettsted, for eksempel URL-adressen til nettstedet du nettopp har besøkt og nettleserversjonen som brukes på datamaskinen din.

II. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Samler Abbott inn såkalte «særlige kategorier» av personopplysninger?

Gjennom visse Abbott-nettsteder samler Abbott inn personopplysninger, inkludert helserelaterte personopplysninger, som kan anses som «særlige kategorier» i henhold til personvernlovgivningen i enkelte jurisdiksjoner, men bare med ditt samtykke. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.

Abbott gjør ytterligere tiltak i henhold til nasjonal lovgivning for behandling av denne informasjonen. I tillegg må hvert Abbott-datterselskap eller tilknyttet selskap gjøre tiltak respektere nasjonale sedvaner eller allmenne forventninger knyttet til slik informasjon. Når du gir oss sensitive personopplysninger godtar du at Abbott kan samle det inn, overføre det til identifiserte mottakere eller kategorier av mottakere, lagre det og behandle det.

Hvordan bruker Abbott personopplysningene jeg har oppgitt?

Abbott bruker personopplysningene du oppgir til Abbott gjennom Abbotts Nettsted eller per telefon for å svare på spørsmålene dine, levere produkter eller tilknyttede tjenester, inkludert nyttige påminnelser når Abbott anser det som nødvendig at du fornyer bestillingen din og gi deg tilfredsstillende kundeservice, inkludert gjennom undersøkelser.

Vi kan også bruke disse personopplysningene til andre forretningsformål, for eksempel å tilby deg informasjon om Abbotts produkter eller tjenester, invitere deg til å delta på arrangementer om produktene våre eller varsle deg om spesielle kampanjer.

Overføring av personopplysninger til Abbott er nødvendig for at Abbott skal kunne gi deg et produkt eller en tjeneste du har bedt om, eller for å overholde europeiske eller nasjonale lover, for eksempel regelverk om sikkerheten ved produkter eller medisinsk utstyr. Hvis du ikke gir oss disse personopplysningene vil Abbott ikke kunne gi deg produktet eller tjenesten du har bedt om.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene mine av Abbott?

Dine personopplysninger vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å gi deg applikasjonen, tjenesten eller produktet du har bedt om, eller, hvis aktuelt, så lenge kontrakten med Abbott løper.

I tillegg oppbevares dataene som samles inn og behandles for kommersielle formål tre år etter vår siste kontakt med deg.

Utover dette arkiveres opplysningene så lenge det kreves i lov eller forskrift som gjelder for oppbevaring av visse opplysninger.

Ved slutten av arkiveringen vil kun anonymiserte statistiske data oppbevares av Abbott.

I tillegg oppbevares dine helseopplysninger hos en godkjent/sertifisert behandler av helseopplysninger. Ved en legitim grunn har du i den anledning rett til å motsette deg oppbevaring av dine helseopplysniner hos denne tredjeparten ved å sende en forespørsel til følgende adresse: https://www.abbott.com/eudpoform.html. Vær imidlertid oppmerksom på at din innsigelse mot oppbevaring av helseopplysningene dine kan frata deg visse tjenester og funksjoner i produktene og tjenestene som tilbys av Abbott.

For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale kundeservice eller EU DPO-kontor på kontaktinformasjonen nedenfor.

I hvilken grad kan jeg velge hvordan Abbott samler inn og bruker mine personopplysninger?

Du kan begrense mengden og typen personopplysninger Abbott mottar om deg ved ikke å oppgi personopplysninger i skjemaene eller feltene som skal fylles ut på Abbotts Nettsted. Noen av våre online-tjenester kan bare leveres hvis du gir oss korrekte personopplysninger. I andre deler av Abbotts Nettsted kan du bli spurt om du ønsker å stå på kontaktlisten vår for å motta tilbud, kampanjer og andre tjenester som kan være av interesse for deg.

Hvis du allerede har samtykket til vår bruk av dine personopplysninger for formålet om å drive med direkte markedsføring, kan du når som helst ombestemme deg ved å skrive til oss: Abbott Norge AS, Rolfsbuktveien 4 c, 1330 Fornebu, Norge eller e-post: info.adc@abbott.no.

Hvem er mottakerne av personopplysningene dine?

Avhengig av den konkrete behandlingen og de ulike formålene som er beskrevet i punktet "Hvordan bruker Abbott personopplysningene jeg har oppgitt?" ovenfor, bestemmes mottakerne av dine personopplysninger i tråd med oppdraget og i hvilken grad de er autorisasert til å motta opplysningene.

Avhengig av den konkrete behandlingen kan disse mottakerne være:

• Ansatte i Abbott og datterselskaper som er autorisert og pålagt strenge plikter;

• Underleverandører og tekniske tjenesteleverandører som er autorisert og opptrer i tråd med deres oppdragsbeskrivelse;

• Ansatte hos Abbotts forretningspartnere, dersom du samtykker;

• Personer underlagt offentlige tredjeparter (domstoler, voldgiftsdommere, meklere, departementer).

Hvem i Abbott har tilgang til personopplysningene mine?

Bare et begrenset antall autoriserte Abbott-ansatte kan få tilgang til personopplysningene dine. Vi lærer opp våre ansatte i viktigheten av personvern, og hvordan de skal håndtere og administrere kundedata på en riktig og sikker måte.

Lenke til andre nettsteder?

Abbotts Nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du har brukt disse lenkene til å forlate Abbotts Nettsted, gjør vi oppmerksom på at vi ikke har kontroll over det nye nettstedet du går til. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for beskyttelsen av personopplysningene du oppgir på disse nettstedene, og nettstedene er ikke underlagt denne personvernerklæringen. Du bør utvise forsiktighet og selv tenke på beskyttelsen av personopplysningne som oppgis i det aktuelle nettstedet.

Hvor sikkert er Abbotts behandling av personopplysninger?

Abbott implementerer egnede tekniske og organisatoriske tiltak som tar hensyn til tilgjengelig kunnskap, omfang, kostnader, kontekst, arten og formålene med behandlingen for å sikre et beskyttelsesnivå som står i et rimelig forhold til risikoene.

Det er imidlertid alltid en risiko for at en uautorisert tredjepart kan fange opp en overføring over internett. Utvis forsiktighet når du overfører personopplysninger over internett, inkludert helseopplysninger. I tillegg vil Abbotts Nettsted som omfattes av denne personvernerklæringen varsle deg hver gang du klikker på en lenke som ikke driftes av Abbott eller

underlagt Abbotts personvernerklæring; Det anbefales å sjekke personvernerklæringen til disse tredjepartsnettstedene før du gir dem personopplysninger.

Overføres personopplysninger av Abbott til andre jurisdiksjoner?

Abbott lagrer data på sikre servere lokalisert i flere land over hele EU, samt på den sikre serveren til tjenesteleverandøren Amazon Irland, og sikrer dermed et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføringer innad i EU/EØS.

For å beskytte dine personopplysninger i tilfeller der vi kanskje må overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS som ikke kan garantere samme beskyttelsesnivå som i EU, vil vi i tillegg kun overføre (i) på grunnlag av en beslutning fra EU-kommisjonen som godkjenner det eller (ii) underlagt EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser.

Vær oppmerksom på at Abbott har inngått avtaler basert på EUs standard personvernbestemmelser for overføring av dine personopplysninger fra EØS til tredjeland, inkludert USA. For å få en kopi av de standard personvernbestemmelsene vi bruker, eller eksportere eller få en kopi av personopplysningene som er overført fra EØS, vennligst kontakt vår EU DPO (kontaktinformasjon nedenfor).

Hvordan ivaretar Abbott mindreåriges personvern?

Abbott samler ikke inn eller bruker personopplysninger om mindreårige bevisst (med "mindreårige" menes personer under 18 år) på Abbotts Nettsted. Vi lar ikke mindreårige bestille våre produkter, kommunisere med oss eller bruke våre tjenester bevisst.

Hvis du er forelder og blir oppmerksom på at ditt mindreårige barn har gitt oss informasjon, kan du kontakte oss på en av måtene som er oppført nedenfor, så skal vi gjøre vårt beste for å løse dette problemet sammen med deg.

Hvilke rettigheter har jeg i forbindelse med at Abbott samler inn mine personopplysninger?

I henhold til GDPR har du følgende rettigheter:

• Retten til retting eller sletting av eventuelle feilaktige eller ufullstendige personopplysninger som Abbott har om deg;

• Retten til når som helst å protestere mot enhver direkte markedsføringsaktivitet fra vår side. Dette kan gjøres via lenken nederst i alle e-poster vi sender deg;

• Retten til å få innsyn i personopplysningene Abbott har om deg;

• Retten til, i visse tilfeller, å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger på grunn av dine personlige grunner;

• Retten til ikke å være gjenstand for en avgjørelse basert på automatisert behandling som analyserer visse personlige aspekter av livet ditt, inkludert atferdsbaserte analyser. Hvis det er spesifisert at informasjonskapsler brukes for dette formålet, se punktet "Informasjonskapsler" i personerklæringen for å lese mer om hvordan du utøver denne rettigheten.

• Retten til å få dine personopplysninger overført til deg selv, eller til et annet selskap hvis det er teknisk mulig på vår side, hvis vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller vår avtale med deg;  

• Retten til å klage til ditt nasjonale datatilsyn eller til å motta erstatning for skade du lider; og

• Retten til å trekke tilbake ditt samtykke til Abbotts behandling av dine personopplysninger uten at det får konsekvenser for deg. Tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake.

For å utøve disse rettighetene vennligst kontakt Abbotts personvernombud på https://www.abbott.com/eudpoform.html. Du kan også sende brev til: Abbott Norge AS, Rolfsbuktveien 4 c, 1330 Fornebu, Norge

III. KONTAKTINFORMASJON OG OPPDATERINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hvordan kontakter jeg Abbott?

Hvis du har spørsmål om bruken av dine opplysninger eller utøvelsen av dine rettigheter, eller hvis du ikke lenger ønsker å motta henvendelser fra oss om en bestemt Abbott-aktivitet eller -program, kan du kontakte oss ved å klikke på «Kontakt oss» på nettstedet du surfer på, eller ved å skrive til kundeservice på adc@abbott.com. Du kan også sende brev til: Abbott Norge AS, Rolfsbuktveien 4 c, 1330 Fornebu, Norge.

I alle henvendelser til Abbott må du oppgi e-postadressen du oppga ved registreringen (hvis aktuelt), nettadressen eller Abbott-programmet du oppga personopplysninger til og en så detaljert forespørsel som mulig.

Ved henvendelser via epost om å utøve dine rettigheter etter personvernregelverket, vennligst nevn den aktuelle rettigheten i emnefeltet for e-posten, for eksempel "Forespørsel om sletting". Vi vil gjøre vårt ytterste for å svare på legitime forespørsler så snart som mulig.

Hvordan vet jeg at Abbott har oppdatert denne personvernerklæringen?

Uten at det får konsekvenser for dine rettigheter etter gjeldende personvernregelverk forbeholder Abbott seg retten til å endre denne personvernerklæringen uten varsel, for å følge den teknologiske, juridiske og regulatoriske utviklingen og god handelspraksis.

Hvis Abbott endrer sine personvernrutiner vil en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen inneholde disse endringene, og vi vil informere deg om endringene ved å oppdatere datoen øverst i selve personvernerklæringen.

IV. FOR PERSONER SOM BEFINNER SEG INNENFOR EØS

GDPR gir deg rettigheter over dine personopplysninger, og angir hva virksomheter som behandler dine personopplysninger har lov til å gjøre og hvilke forpliktelser de har. GDPR krever blant annet at vi gir deg følgende informasjon i tillegg til det du allerede har fått. Denne tilleggserklæringen erstatter all motstridende informasjon du tidligere har fått

Personvernombud: Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt vårt personvernombud på: http://www.eu-dpo.abbott.com

ADC-74116 v1.0 04/23