Bruksvilkår

 

Vilkår for bruk av Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care-nettstedet. I disse bruksvilkårene henviser «vi», «vår», «oss», «Abbott», «Abbott Laboratories Limited», «Abbott Diabetes Care» til «Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care Division».

Generelt

https://pro.freestyle.abbott/no-no/  («Nettsiden») er et nettsted som drives av Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care Division (heretter kalt «Abbott»). Abbott er registrert i Norge under organisasjonsnummer NO 957 212 158 MVA og med registrert kontoradresse i Postboks 1, N-1330, Fornebu, Norge. Abbotts MVA-nummer er 957 212 158. Kontakt oss ved å sende en e-post til adc@abbott.no eller ring Abbott Diabetes Care-avdelingen på 800 87 10.

                                                                                                                                                                                                                                           

Nettside for helsepersonell

Nettsiden inneholder informasjon spesielt rettet mot helsepersonell. Spesialisert opplæring er nødvendig for å tolke informasjonen i denne delen korrekt. Innholdet på dette nettstedet er eksklusivt for helsepersonell som jobber i Norge og som er underlagt norsk lovgivning.

Hvis du ikke er helsepersonell, er ikke denne nettsiden ment for deg, og du bør avstå fra å bruke den.

                                                                                                                                                                                                                                           

Aksept av bruksvilkår

Ved å gå inn på denne nettsiden godtar du å være bundet av bruksvilkårene som er angitt her, og du godtar vår cookiepolicy og personvernerklæring . Hvis du ikke godtar noen av disse bruksvilkårene, bør du ikke bruke noen av produktene eller tjenestene på Nettsiden og forlate Nettsiden umiddelbart.

Du samtykker til at du ikke skal bruke Nettsiden til ulovlige formål, og at du vil respektere alle gjeldende lover og regler. Du samtykker til å ikke bruke Nettsiden på en måte som kan svekke ytelsen, ødelegge innholdet eller på annen måte redusere den generelle funksjonaliteten til Nettsiden. Du samtykker også til å ikke sette sikkerheten til Nettsiden i fare, eller forsøke å få tilgang til sikrede områder eller sensitiv informasjon.

Du samtykker til å være fullt ut ansvarlig for alle krav, utgifter, ansvar, tap, kostnader, herunder juridiske kostnader, som påløper oss som følge av brudd på disse bruksvilkårene.

                                                                                                                                                                                                                                           

Endring

Abbott forbeholder seg retten til å endre enhver del av disse bruksvilkårene uten forvarsel. Din bruk av Nettsiden anses som en aksept av de gjeldene bruksvilkårene. Vi anbefaler brukere å regelmessig sjekke disse bruksvilkårene.

Abbott forbeholder seg retten til å endre eller fjerne enhver del av Nettsiden uten varsel og frasier seg ethvert ansvar som oppstår i forbindelse med en slik handling.

                                                                                                                                                                                                                                           

Ansvarsbegrensning 

Abbott er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte, indirekte eller særlige skader eller følgeskader som oppstår i forbindelse med din bruk av Nettsiden, herunder tap av virksomhet, inntektstap, fortjenestetap eller tap av.

Ingenting i disse bruksvilkårene er ment å utelukke ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av uaktsomhet fra Abbott, Abbotts ansatte eller Abbotts agenter.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Opphavsrett

Immaterielle rettigheter som tilhører Abbott, Abbotts partnerselskaper eller Abbotts tilknyttede selskaper, forblir Abbott eier og rettighetshaver til, herunder varemerker, handelsnavn, patenter, registrerte design og andre immaterielle rettigheter avledet fra estetikken eller funksjonaliteten til Nettsiden.

Ved å bruke Nettsiden samtykker du til å respektere de immaterielle rettighetene til Abbott, Abbotts partnerselskaper eller Abbotts tilknyttede selskaper. Du vil avstå fra å kopiere, laste ned, overføre, reprodusere, skrive ut eller utnytte for kommersielle formål ethvert innhold og materiale som finnes på Nettsiden.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Ansvarsfraskrivelser

Innholdet på Nettsiden er gitt under forutsetningen om at Nettsiden ikke brukes til rådgivning. Innholdet må brukes med aktsomhet og bør ikke utgjør det fulle grunnlaget når beslutninger relatert til innholdet tas.

Abbott er ikke ansvarlig for, og gir ingen inneståelser eller garanti for nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av innholdet på Nettsiden.

Abbott vil forsøke å holde Nettsiden tilgjengelig for bruk, men kan ikke garantere avbrudd i tilgangen til Nettsiden eller andre feil ved Nettsiden.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Tredjeparter

Nettsiden kan inneholde hyperkoblinger til nettsteder som drives av andre parter. Abbott kontrollerer ikke slike nettsteder og innestår ikke for innholdet på slike nettsteder. Abbott fraskriver seg ethvert ansvar med hensyn til innholdet på slike nettsteder. Vår henvisning til slike nettsteder gjennom hyperkoblinger innebærer ingen bekreftelse av synspunkter, uttalelser eller informasjon som finnes på slike nettsteder.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Ugyldighet

Hvis et vilkår i disse bruksvilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves, vil ugyldigheten kun gjelde det aktuelle vilkåret. De resterende vilkårene forblir i kraft.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Gjeldende lover og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene er underlagt norske lover og regler. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med bruk av Nettsiden skal være underlagt norske domstoler.

                                                                                                                                                                                                                                           

Varemerker

Med mindre annet er spesifisert, er alle produktnavn som vises på Nettsiden varemerker som eies av eller er lisensiert til Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, USA, dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Ingen bruk av Abbott-varemerke, handelsnavn eller produktdesign på Nettsiden kan gjøres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Abbott Laboratories, bortsett fra for å identifisere produktet eller tjenesten til selskapet.

ADC-74677 v2.0 05/23