Jakie inne, indywidualnie określone cele terapii we współpracy z pacjentem mogą być uznawane za kryteria kontynuacji refundacji systemu FreeStyle Libre 2?

Inne, indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem dotyczyć mogą między innymi (ale nie wyłącznie): - szacowanej wartości HbA1c (eHbA1c) / wskaźnika kontroli cukrzycy (GMI), - zmienności glikemii ocenianej współczynnikiem zmienności (CV), - ryzyka / częstości incydentów hipoglikemii; obawy przed hipoglikemią, - możliwości prowadzenia aktywności zawodowej przez osobę z cukrzycą. Cele te mogą być stałe lub też zmieniać się w trakcie procesu leczenia. Osiąganie założonego celu powinno być potwierdzone przez lekarza w dokumentacji medycznej pacjenta.