Regulamin korzystania ze strony internetowej

 
Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin odnosi się do korzystania ze strony internetowej https://pro.freestyle.abbott/pl-pl/  (dalej zwaną „stroną internetową”), dostępnej wyłącznie dla rezydentów Polski. Jeśli jesteś rezydentem innego kraju, kliknij tu, aby uzyskać stosowne informacje.

Dostęp do strony internetowej podlega warunkom, które mogą być aktualizowane przez administratora strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia jej użytkowników. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin, jak również postanowienia Polityki dotyczącej prywatności oraz plików cookies, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (dalej zwana „Polityką”). O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Dodatkowo, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik strony internetowej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

Abbott zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania treści informacji dostępnych na stronie internetowej w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników strony internetowej.

Abbott nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, skuteczność, terminowość i trafność jakichkolwiek informacji lub treści pochodzących od podmiotów trzecich, niezwiązanych z Abbott, w tym treści stron, do których odsyłają hiperłącza zawarte na niniejszej stronie internetowej.

Abbott dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia dostępności strony internetowej. Abbott zastrzega możliwość przerwania dostępu do strony internetowej ze względów konserwacyjnych.

Korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika

Użytkownik rozumie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

Korzystając z niniejszej strony internetowej, nie będzie zakłócać, ani przechwytywać naszych informacji elektronicznych zamieszczanych na stronie internetowej lub na którymkolwiek z naszych serwerów. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmować prób obejścia zabezpieczeń naszej strony internetowej i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych.

O ile firma Abbott nie określiła i nie uzgodniła tego wcześniej, jakakolwiek komunikacja użytkownika z Abbott (informacje zwrotne, pytania, uwagi, sugestie, pomysły itp.) nie ustanawia relacji poufności z Abbott, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Jeżeli strona internetowa wymaga lub zażąda podania informacji zawierających dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu), Abbott ma prawo wykorzystywać te dane tylko w celu, w jakim zostały zebrane.

Wykorzystywanie danych w innych celach jest dopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub zgodą wyrażoną przez osobę podającą te dane. Wysyłając dane osobowe osoba wie, iż ich podanie jest dobrowolne, oraz iż posiada prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Osoba wysyłająca informacje do Abbott ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść, w tym za zgodność z prawdą i dokładność oraz nienaruszanie praw własności lub prywatności innych osób.

Własność intelektualna

Wszelkie informacje, dokumenty i powiązane z nimi elementy graficzne publikowane na stronie internetowej (dalej zwane „Informacjami”) stanowią wyłączną własność Abbott, z wyjątkiem informacji dostarczanych przez osoby trzecie na podstawie kontraktu z Abbott, jej spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi. Abbott zezwala na korzystanie z tych Informacji, pod warunkiem że (1) na wszystkich kopiach zostanie umieszczona nota o prawach autorskich; (2) Informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, a nie komercyjnych lub osobistych; (3) Informacje nie będą w żaden sposób modyfikowane; oraz (4) elementy graficzne dostępne na niniejszej stronie internetowej nie będą wykorzystywane oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Abbott nie odpowiada za treści dostarczane przez osoby trzecie; zabrania się użytkownikowi dystrybucji tego typu materiałów bez zgody właściciela praw autorskich do nich. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych powyżej, żadnej osobie nie przysługuje licencja ani prawo, wyraźne lub dorozumiane, na mocy praw patentowych, praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, w tym do baz danych, które przysługują Abbott.

Zabrania się używania znaków towarowych, nazw handlowych, szaty graficznej i Produktów znajdujących się na stronie internetowej bez wcześniejszej pisemnej autoryzacji Abbott.

Abbott nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność treści udostępnianych przez Użytkowników poprzez stronę internetową. Abbott w razie ot rzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych na stronie internetowej lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

W związku z powyższym, jeśli jesteś przekonany, że twój utwór został skopiowany i udostępniony na ww. stronie internetowej w sposób naruszający prawa autorskie, masz prawo powiadomić o tym Abbott, przekazując naszemu agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie:

  • identyfikację utworu chronionego prawem autorskim, które twoim zdaniem zostało naruszone;
  • identyfikację materiału, który twoim zdaniem narusza prawa autorskie, i wystarczającą ilość danych pozwalających Abbott zlokalizować ten materiał;
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej użytkownika;
  • oświadczenie w dobrej wierze, że zakwestionowane użycie stanowi naruszenie i nie zostało autoryzowane; oraz
  • Podpis elektroniczny lub własnoręczny właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.

Aby złożyć powiadomienie o stwierdzonym naruszeniu, prosimy skontaktować się z Abbott pod adresem:
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
E-mail: recepcja@abbott.com

Powyższe postanowienia dotyczące zgłaszania naruszeń praw autorskich należy odpowiednio stosować do naruszeń innych praw własności intelektualnej, a także innych bezprawnych zachowań dokonanych poprzez stronę internetową.

Prywatność i bezpieczeństwo

Firmie Abbott zależy na ochronie prywatności użytkowników online. Rozumiemy znaczenie prywatności dla naszych klientów i osób odwiedzających naszą stronę internetową. Wykorzystywanie przez naszą firmę danych osobowych reguluje Polityka Prywatności. Abbott udostępnia swoją Politykę Prywatności poprzez stronę internetową. Wchodząc na naszą stronę internetową i korzystając z niej, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Polityki Prywatności.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą Abbott a użytkownikiem strony internetowej. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą na podstawie prawa polskiego i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli sąd właściwy stwierdzi nieważność lub nieskuteczność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą, pod warunkiem, że całość Regulaminu bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

Materiał dla profesjonalistów  ADC-85078 v2.0