POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka dotycząca prywatności wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi udostępnianymi przez klientów na stronie internetowej https://pro.freestyle.abbott/pl-pl/ należącej do Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa (włącznie z jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi), oraz na innych stronach internetowych Abbott, na których znajduje się link do niniejszej Polityki (zwanych dalej łącznie „stronami internetowymi Abbott”) oraz podczas kontaktów telefonicznych z naszą firmą. Firma Abbott jest odpowiedzialna za przetwarzanie i jest administratorem danych osobowych użytkownika zgodnie z RODO („Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, w tym informacje dotyczące zdrowia, kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta w sprawie naszych produktów lub usług lub produktów lub usług naszych partnerów i podmiotów stowarzyszonych. Opisuje również gromadzenie pewnych innych rodzajów informacji technicznych i informacji dotyczących przeglądania sieci za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii w witrynach internetowych firmy Abbott.

Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych zebranych ze stron internetowych Abbott, które nie zawierają linków do niniejszej Polityki prywatności, ani do witryn internetowych osób trzecich, do których strony internetowe Abbott mogą odsyłać. Korzystanie ze stron internetowych firmy Abbott, które zawierają odnośniki do niniejszej Polityki prywatności, podlega niniejszej Polityce prywatności i Warunkom użytkowania.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Abbott lub przekazaniem nam swoich danych osobowych..

I. Rodzaje Zbieranych Informacji

W jaki sposób niniejsza Polityka definiuje „dane osobowe”?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

Jakie rodzaje informacji zbiera Abbott online?

Dane osobowe, które przekazujesz: Abbott gromadzi dane osobowe, które wprowadzasz w polach danych na stronach internetowych Abbott. Na przykład możesz podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, dane dotyczące płatności, datę urodzenia i/lub inne informacje w celu składania zamówień na naszej stronie internetowej, otrzymywania informacji o naszych produktach i usługach (w tym aktualizacjach oprogramowania, oferty specjalne, szkolenia produktowe i inne informacje związane z FreeStyle Libre, które mogą być interesujące), zarejestrować się w programach lub webinarach firmy Abbott, skorzystać z naszych kanałów obsługi klienta lub odpowiedzieć na ankiety firmy Abbott.

Aby chronić swoją prywatność, nie należy przekazywać firmie Abbott żadnych informacji, które nie są wyraźnie wymagane.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta przez telefon, e-mail, media społecznościowe lub czat online, możemy gromadzić różne dane osobowe na Twój temat w zależności od charakteru Twojego zapytania:

• Twoje imię i nazwisko, adres, data urodzenia, kraj zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu

• czy kontaktujesz się z nami w imieniu użytkownika naszej witryny internetowej lub osoby, która korzystała z naszych produktów lub usług

• szczegóły sensora, czytnika lub glukometru, informacje o koncie lub inne szczegóły korzystania z produktów/usług świadczonych przez firmę Abbott, w zależności od powodu kontaktu z obsługą klienta

• jeśli korzystasz z aplikacji FreeStyle lub LibreLinkUp, informacje o urządzeniu mobilnym, w tym informacje o systemie operacyjnym

• informacje o sprawie, w której się z nami skontaktowałeś, w tym zapisy naszych dyskusji i wszelkich działań następczych, w ramach których kontaktujemy się z Tobą.

Niepodanie takich danych osobowych może oznaczać, że nie będziemy w stanie dostarczyć żądanego produktu lub usługi.

Bierne gromadzenie niektórych innych informacji technicznych i dotyczących przeglądania sieci: strony internetowe firmy Abbott mogą gromadzić informacje o twoich wizytach na witrynach internetowych firmy Abbott bez aktywnego przesyłania takich informacji przez użytkownika. Informacje te mogą obejmować na przykład typ i język przeglądarki, system operacyjny, adres protokołu internetowego (IP), adresy URL witryn odwiedzonych przed i po odwiedzeniu strony internetowej Abbott, wyszukiwanie w sieci, które doprowadziło do strony internetowej Abbott, strony internetowe i reklamy, które przeglądasz, oraz łącza, na które klikasz na stronie internetowej Abbott.

Informacje te mogą być gromadzone przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe i sygnały nawigacyjne. Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przesyła również do stron internetowych Abbott niektóre z tych informacji, takie jak adres URL właśnie odwiedzonej witryny internetowej i wersja przeglądarki, z której korzysta Twój komputer.

II. Zbieranie Danych Osobowych

Czy Abbott zbiera dane osobowe o szczególnym znaczeniu, tzw. dane wrażliwe?

W niektórych jurysdykcjach, za zgodą klienta, strony internetowe Abbott zbierają np. dane osobowe dotyczące zdrowia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności danych, dane te można określić jako „wrażliwe”. Abbott przyjmie dodatkowe środki wymagane prawem w celu przetwarzania takich informacji. Ponadto, poszczególne spółki zależne lub stowarzyszone Abbott mogą przyjąć środki pozwalające dostosować się do lokalnych zwyczajów lub spełnić oczekiwania społeczne dotyczące takich informacji.

W jaki sposób Abbott wykorzystuje przekazane przeze mnie dane osobowe?

Abbott wykorzysta dane osobowe przekazane przez klientów za pośrednictwem stron internetowych Abbott do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i sprawnej obsługi klienta. Możemy także wykorzystać te dane osobowe w innych celach biznesowych, jak np. zaoferowanie Państwu możliwości otrzymywania zawiadomień o produktach i usługach Abbott, zapraszanie Państwa do udziału w badaniach ankietowych dotyczących naszych produktów lub powiadamianie o specjalnych promocjach, o ile wyrażą Państwo na takie działanie zgodę.

Czy Abbott połączy dane osobowe udostępnione przeze mnie na stronach internetowych Abbott z innymi informacjami dotyczącymi mojej osoby?

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta na stronach internetowych Abbott z danymi osobowymi udostępnionymi przez tego klienta na innych stronach internetowych Abbott.

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta online z naszą bazą offline.

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta bezpośrednio naszej firmie z danymi dostarczonymi przez osoby trzecie.

Wykorzystujemy te skonsolidowane informacje w celu lepszego projektowania stron internetowych i produktów Abbott, przekazywania informacji klientom, zwiększenia skali działań marketingowych i badawczych i jako pomoc w realizacji innych funkcji biznesowych.

Jakie mam możliwości wyboru, jeśli chodzi o zbieranie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Abbott?

Klient zawsze może ograniczyć ilość i rodzaj danych osobowych otrzymywanych przez Abbott, wybierając opcję niewpisywania żadnych danych osobowych na formularzach lub w polach danych na stronach internetowych Abbott. Niektóre z naszych usług online możemy Państwu świadczyć wyłącznie pod warunkiem podania nam odpowiednich danych osobowych. Na innych stronach internetowych Abbott może paść pytanie, czy klient chce zapisać się na nasze listy mailingowe dotyczące ofert, promocji i dodatkowych usług, które mogą Państwa interesować (opt-in), czy też wypisać się z nich(opt-out).

Czy Abbott udostępnia dane osobowe osobom trzecim?

Abbott nie będzie sprzedawać, ani licencjonować Państwa danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, lub w sytuacji, gdy wyrażona została przez Państwa stosowna zgoda.

Abbott może powierzać przetwarzanie danych osobowych klientów osobom trzecim, z którymi Abbott wspólnie wprowadza produkt lub usługę na rynek lub wspólnie prowadzi program lub działanie, po otrzymaniu uprzedniej zgody klienta.

Ponadto Abbott może powierzyć przetwarzanie danych osobowych klientów kontrahentom, z którymi Abbott zawiera kontrakty na świadczenie usług dla Abbott, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane oraz nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. W przypadku powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez Abbott kontrahentom pomagającym nam w działalności biznesowej, Abbott zobowiązuje tych kontrahentów do zachowania tych danych w poufności i wykorzystywania ich wyłącznie w celu pełnienia określonych funkcji na rzecz Abbott oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami prawa.

Abbott może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim w związku ze sprzedażą lub z przekazaniem jednej ze swoich linii produktów lub jednego z pionów, aby nabywca mógł kontynuować udzielanie Państwu informacji i świadczenie usług.

Abbott zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w odpowiedzi na uzasadnione żądania informacji przez upoważnione organy rządowe, w sytuacjach gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.

Kto w firmie Abbott ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba pracowników firmy Abbott.

Szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia prywatności oraz odpowiedniego i bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi i zarządzania nimi.

Czy Abbott przekazuje dane osobowe do innych jurysdykcji?

Abbott przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach w kilku krajach na całym świecie. Należy pamiętać, że informacje, które nam przekazujesz lub które uzyskujemy w wyniku korzystania przez Ciebie ze stron Abbott, mogą być przetwarzane i przekazywane do krajów innych niż kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych. Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych w takich krajach mogą nie być równoważne z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika. Używając i uczestnicząc w witrynach internetowych Abbott lub przekazując nam swoje informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji do /i w tych krajach.

Przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i Wielką Brytanię do krajów trzecich, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony. Aby chronić Twoje dane osobowe, będziemy dokonywać takich transferów wyłącznie na podstawie (i) decyzji Komisji Europejskiej, która na to zezwala, lub w przypadku Wielkiej Brytanii, decyzji Urzędu Komisarza ds. Informacji (ICO), lub (ii) z zastrzeżeniem zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych lub w przypadku Wielkiej Brytanii ICO zatwierdziła formę umowy o przekazywaniu danych.

Należy pamiętać, że firma Abbott zawarła umowy dotyczące przekazywania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne UE w celu przesyłania danych osobowych użytkownika z EOG do krajów trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Aby poprosić o kopię umowy, której używamy do eksportowania twoich danych osobowych z EOG/Wielkiej Brytanii do kraju trzeciego, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w UE pod adresem EU-dpo@abbott.com.

Możemy świadczyć lub korzystać z usług innych stron trzecich w celu świadczenia usług obsługi klienta w EOG, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych lub Afryce Północnej, w zależności od kraju zamieszkania użytkownika. Kiedy dzwonisz do naszych kanałów obsługi klienta, Twoje połączenie będzie początkowo kierowane przez centrum telefoniczne w Twoim regionie. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać Twojego problemu na tym początkowym etapie, być może będziemy musieli przekazać Twoją prośbę do zespołu znajdującego się w innym regionie.

Oznacza to, że dostęp do Twoich danych osobowych może być początkowo uzyskiwany w Twoim regionie geograficznym, a następnie z innego kraju, który znajduje się poza Twoim regionem. Twoje dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznym systemie zarządzania danymi w chmurze, do którego dostęp jest ograniczony.

Jak długo Abbott będzie przechowywać moje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczenia i udostępnienia Ci aplikacji, usługi lub produktu, o które prosiłeś, lub zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i wyrobów medycznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w UE pod adresem EU-dpo@abbott.com.

W jaki sposób Abbott chroni prywatność dzieci?

Abbott świadomie nie zbiera, ani nie wykorzystuje żadnych danych osobowych dzieci na swoich stronach internetowych (terminem „dzieci” określamy osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 13 lat). Świadomie nie pozwalamy dzieciom na zamawianie naszych produktów, komunikowanie się z nami lub korzystanie z jakichkolwiek naszych usług online.

Jeżeli jesteś rodzicem i dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam dane, skontaktuj się z nami, używając jednej z metod określonych poniżej, a my podejmiemy współpracę z Tobą w celu rozwiązania tego problemu.

Jak mogę skorygować dane osobowe lub usunąć je z obecnej bazy klientów?

Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych z naszej bieżącej bazy lub wprowadzenia zmian w tych danych. Prosimy zgłosić swoje życzenia, kontaktując się z nami w jeden ze sposobów podanych poniżej. Dla celów prowadzenia bazy zachowamy niektóre dane osobowe przekazane przez Państwa w związku z transakcjami handlowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

III. Wykorzystywanie Plików Cookies I Innych Technologii Śledzenia

Strony Abbott zazwyczaj wykorzystują pliki cookie i inne technologie śledzenia. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób używamy plików cookie i innych technologii śledzenia na tej stronie internetowej do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz preferencji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

IV. Przysługujące Prawa 

Jakie prawa przysługują w mi w zakresie ochrony danych?

RODO wprowadza nowe i rozszerzone uprawnienia (uzupełniające wskazane wcześniej) dotyczące danych osobowych. Są to: 

  • Prawo do usuwania bądź poprawiania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych klienta znajdujących się w posiadaniu Abbott. Jeżeli chcą Państwo usunąć bądź poprawić nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe klienta i kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Prośba o usunięcie danych” lub „Prośba o poprawienie danych”, w zależności od przypadku. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby we właściwym terminie
  • Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie od Abbott informacji marketingowych. Link do rezygnacji znajduje się w stopce każdego wysyłanego przez Abbott e-maila
  • Prawo dostępu do danych osobowych klienta znajdujących się w posiadaniu Abbott
  • W niektórych przypadkach, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z zasadnych powodów
  • Prawo niestosowania wobec klienta zautomatyzowanych decyzji mających oceniać określone cechy osobowe klienta, na przykład analizy bazującej na zachowaniach; więcej informacji na temat wykonywania tych uprawnień w przypadku gdy klient został poinformowany o korzystaniu z plików cookie można znaleźć w stosownej sekcji powiadomienia o prywatności
  • W przypadku, gdy klient przekazał Abbott swoje dane osobowe za własną zgodą lub w ramach umowy, prawo do przekazania danych osobowych z powrotem klientowi bądź też, jeśli jest to technicznie wykonalne, innemu podmiotowi
  • Prawo cofnięcia zgody Prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorującego ochronę danych lub (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) otrzymania odszkodowania za doznane szkody
  • na przetwarzanie przez Abbott danych osobowych klienta bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

V. Informacje Kontaktowe I Aktualizacje Polityki

Jak mogę skontaktować się z Abbott?

Jeśli masz pytania dotyczące wykorzystania, zmiany lub usunięcia danych osobowych, które nam przekazałeś, lub jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości od firmy Abbott lub konkretnego programu firmy Abbott, skontaktuj się z nami, klikając przycisk link „Skontaktuj się z nami” na odwiedzanej stronie internetowej lub wyślij do nas wiadomość e-mail na adres dok.adc@abbott.com. Możesz także wysłać do nas list na adres:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

Warszawa 02-676

We wszelkiej komunikacji z firmą Abbott należy podać adres e-mail użyty do rejestracji (jeśli dotyczy), adres strony internetowej lub konkretnego programu firmy Abbott, do którego podałeś dane osobowe oraz szczegółowe wyjaśnienie Twojej prośby.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych w UE pod adresem www.eu-dpo.abbott.com lub EU-dpo@abbott.com.

Jeśli chcesz usunąć, zmienić lub poprawić swoje dane osobowe i kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, w temacie wiadomości e-mail umieść odpowiednio „Prośba o usunięcie” lub „Prośba o zmianę/korektę”. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby w odpowiednim czasie.

W jaki sposób dowiem się o aktualizacji niniejszej polityki?

Bez uszczerbku dla Państwa uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, Abbott zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki bez uprzedzenia, celem odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych i dobrych praktyk biznesowych. O wszelkich zmianach zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Dodatkowo, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Abbott.

Jeżeli Abbott zmieni swoje praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszej Polityki będzie odzwierciedlać te zmiany.

 

Data wejścia w życie: 15 marca 2023                                                                         

Materiał dla profesjonalistów: ADC-85064 v2.0