Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 februari 2023

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt op de website van FreeStyle Libre, die beheerd wordt door Abbott B.V. – Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Nederland (“Abbott”) https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/ en wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

Abbott verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen voor bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens (“AVG”) en toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden zoals gewijzigd, samen aangeduid als “de Verordening”.  

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u worden gevraagd offline, op Abbott-websites die geen link bevatten naar dit Privacybeleid, of op websites van derden waarnaar mogelijk gelinkt wordt op Abbott-websites. Op uw gebruik van Abbott-websites, die een link bevatten naar dit Privacybeleid, zijn dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

Lees dit Privacybeleid voordat u Abbott-websites gebruikt of persoonsgegevens aan ons verstrekt. 

I. SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

a. Wat wordt in dit Privacy- en Cookiebeleid verstaan onder “persoonsgegevens”? 

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; onder “identificeerbare natuurlijke persoon” wordt verstaan een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode, of aan de hand van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit, en die op de Abbott-website worden meegedeeld en/of verzameld en door Abbott in een toegankelijke vorm worden bijgehouden.  

Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mail en telefoonnummer. 

b. Welke soorten gegevens worden online verzameld door Abbott? 

o  Persoonsgegevens die u verstrekt: Abbott verzamelt persoonsgegevens die u invoert in de velden op de Abbott-website of die u telefonisch aan Abbott verstrekt. U kunt bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mail, telefoonnummers en/of andere gegevens verstrekken om informatie over verschillende onderwerpen te ontvangen, u in te schrijven voor Abbott-programma’s, een account aan te maken, contact op te nemen met de klantenservice van Abbott of enquêtes van Abbott te beantwoorden. U kunt Abbott ook gegevens verstrekken over uw gezondheid (zie hieronder II. Verzameling van persoonsgegevens). Om de privacy van uw gegevens te beschermen, mag u Abbott geen gegevens verstrekken die niet specifiek worden gevraagd.  

o  Passieve verzameling van andere technische en internetbrowsegegevens: De Abbott-website kan informatie verzamelen over uw bezoeken aan de Abbott-website zonder dat u dergelijke informatie actief meedeelt. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het type browsersoftware dat u gebruikt en de taal ervan, uw besturingssysteem, uw IP-adres, de URL’s van de websites die u bezoekt voor en na uw bezoek aan de Abbott-website, de zoekopdracht op internet die u naar de Abbott-website heeft gebracht, de pagina’s en advertenties die u bekijkt en de links waarop u klikt op de Abbott-website. Deze informatie kan worden verzameld met behulp van verschillende technologische middelen zoals cookies, HTML-tags en pixeltags. Uw browsersoftware stuurt ook automatisch bepaalde informatie door naar de Abbott-website, zoals de URL van de website die u net hebt bezocht en de versie van de browsersoftware die door uw computer wordt gebruikt.  

II. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

a.  Verzamelt Abbott zogenaamde ‘gevoelige’ persoonsgegevens? 

Via bepaalde Abbott-websites verzamelt Abbott persoonsgegevens, waaronder persoonlijke gezondheidsgegevens, die volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming in bepaalde jurisdicties als “gevoelig” kunnen worden beschouwd, maar alleen met uw toestemming. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.  

Abbott neemt voor de verwerking van deze gegevens de bijkomende maatregelen waarin de lokale wetgeving voorziet. Bovendien moet elke dochteronderneming of elk filiaal van Abbott maatregelen nemen om de lokale gebruiken of sociale verwachtingen met betrekking tot dergelijke informatie te respecteren. Wanneer u ons vertrouwelijke persoonsgegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Abbott deze kan verzamelen, doorgeven aan geïdentificeerde ontvangers of categorieën van ontvangers, opslaan en verwerken.  

b.  Hoe gebruikt Abbott de persoonsgegevens die ik heb verstrekt? 

Abbott gebruikt de persoonsgegevens die u via de Abbott-website of telefonisch aan Abbott verstrekt om uw vragen te beantwoorden, producten of bijbehorende diensten te leveren, waaronder nuttige herinneringen wanneer Abbott het nodig acht dat u opnieuw bestelt en om een bevredigende klantenondersteuning te bieden, onder meer door middel van enquêtes.  

We kunnen deze persoonsgegevens ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals het aanbieden van informatie over producten of diensten van Abbott, u uitnodigen om deel te nemen aan evenementen over onze producten of u op de hoogte brengen van speciale promoties.  

De doorgifte van persoonsgegevens aan Abbott is noodzakelijk opdat Abbott u een product of dienst kan leveren waar u om hebt gevraagd of om te voldoen aan de Europese of lokale wetgeving, zoals die met betrekking tot de veiligheid van producten of medische hulpmiddelen. Als u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, zal Abbott u niet het (de) door u gevraagde product of dienst kunnen verstrekken.  

c.  Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard door Abbott? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om u de door u gevraagde toepassing, dienst of product te verstrekken, of, indien van toepassing, gedurende de looptijd van uw contract met Abbott.  

Bovendien worden de gegevens die voor commerciële doeleinden worden verzameld en verwerkt, tot drie jaar na ons laatste contact met u bewaard.  

Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd gedurende de tijd die vereist is door de wettelijke en regelgevende bepalingen die van toepassing kunnen zijn op het bewaren van bepaalde gegevens.  

Aan het einde van de archivering worden alleen geanonimiseerde statistische gegevens bewaard door Abbott.  

Bovendien worden uw persoonlijke gezondheidsgegevens gehost door een erkende/gecertificeerde host voor gezondheidsgegevens. Als zodanig hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het hosten van uw gezondheidsgegevens bij deze externe host om een legitieme reden door een verzoek te richten aan het volgende adres: https://www.abbott.com/eudpoform.html. Houd er echter rekening mee dat uw bezwaar tegen het hosten van uw gezondheidsgegevens u bepaalde diensten en functies van de door Abbott aangeboden producten en diensten kan ontnemen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale klantenservice of het EU DPO-kantoor via de onderstaande contactgegevens.  

d. In welke mate kan ik kiezen hoe Abbott mijn persoonsgegevens verzamelt en gebruikt? 

U kunt de hoeveelheid en de aard van de persoonsgegevens die Abbott over u ontvangt beperken door ervoor te kiezen geen persoonsgegevens te verstrekken in de formulieren of velden die op de Abbott-website moeten worden ingevuld. Sommige van onze onlinediensten kunnen alleen aan u worden verleend als u ons de juiste persoonsgegevens verstrekt. Andere delen van de Abbott-website kunnen u vragen of u al dan niet deel wilt uitmaken van onze contactlijst voor aanbiedingen, promoties en andere diensten waarin u geïnteresseerd kunt zijn.  

Als u al hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door ons te schrijven:  

Abbott B.V. 
Abbott Diabetes Care divisie 
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp

of door een e-mail te sturen aan info_ADC@service.freestylelibre.nl

e.  Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens? 

De ontvangers van uw persoonsgegevens worden geval per geval bepaald voor de verschillende doeleinden die worden beschreven in de rubriek ‘Hoe gebruikt Abbott de persoonsgegevens die ik heb verstrekt?’ hierboven, op basis van hun opdrachten en hun strikte machtigingen om gegevens te ontvangen. 

Afhankelijk van het geval zijn deze ontvangers mogelijk:  

o  werknemers van Abbott en haar dochterondernemingen, die specifiek gemachtigd zijn en zich strikt aan hun plichten houden;  

o  leden van onderaannemers en technische dienstverleners, die specifiek gemachtigd zijn en zich strikt aan hun opdrachten houden;  

o  personeelsleden van zakenpartners van Abbott, onder voorbehoud van uw toestemming;  

o  bevoegde derden (betrokken rechtbanken, arbiters, bemiddelaars, betrokken ministeries).  

f.   Wie binnen Abbott heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

Slechts een beperkt aantal specifiek bevoegde werknemers van Abbott heeft toegang tot uw persoonsgegevens. We trainen onze werknemers in het belang van privacy en hoe ze op een juiste en veilige manier met klantgegevens kunnen omgaan en deze kunnen beheren.  

g.  Links naar andere websites? 

De website van Abbott kan links naar andere websites bevatten. Zodra u deze links hebt gebruikt om onze website te verlaten, moet u er echter rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van de gegevens die u verstrekt tijdens het bezoeken van deze websites en vallen deze websites niet onder deze privacyverklaring. U moet voorzichtig zijn en zich bewust zijn van de vertrouwelijkheid van de gegevens die van toepassing is op de website in kwestie.  

h.  Hoe beveiligt Abbott persoonsgegevens? 

Abbott implementeert passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de kennis, de omvang, de kosten, de context, de aard en de doeleinden van de verwerking, om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Er bestaat echter altijd een risico dat een onbevoegde derde een doorgifte via het internet onderschept. Wees voorzichtig bij het doorgeven van persoonsgegevens via internet, waaronder persoonlijke gezondheidsgegevens. Bovendien zal de Abbott-website waarop dit Privacybeleid van toepassing is telkens een waarschuwing geven wanneer u op een link klikt die niet door Abbott wordt beheerd of waarop het Privacybeleid van Abbott niet van toepassing is. Het wordt aanbevolen om het privacybeleid van deze websites van derden te controleren alvorens ze persoonsgegevens te verstrekken.  

i. Worden persoonsgegevens door Abbott doorgegeven aan andere jurisdicties? 

Abbott slaat gegevens op beveiligde servers in verschillende landen in de Europese Unie (EU) op en op de beveiligde server van een in Ierland gecertificeerde dienstverlener, Amazon Ireland, die zo een voldoende beschermingsniveau waarborgt voor doorgiftes van gegevens vanuit de Europese Unie.  

Daarnaast, en in gevallen waarin we uw persoonsgegevens mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") moeten doorgeven aan derden die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de door de EU opgelegde bescherming, zullen we dergelijke doorgiftes alleen uitvoeren (i) op basis van een beslissing van de Europese Commissie die dit toestaat of (ii) onder voorbehoud van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen.  

Houd er rekening mee dat Abbott overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens heeft gesloten op basis van EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens vanuit de EER aan derde landen, waaronder de Verenigde Staten. Voor toegang tot een kopie van de EU-modelcontractbepalingen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens vanuit de EER te exporteren of om een kopie te ontvangen, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (zie de contactgegevens hieronder).  

j.  Welke privacybescherming biedt Abbott aan minderjarigen? 

Abbott verzamelt of gebruikt niet bewust de persoonsgegevens van minderjarigen (onder “minderjarig” wordt jonger dan 18 jaar verstaan) op de Abbott-website. Wij laten niet bewust minderjarigen onze producten bestellen, met ons communiceren of onze diensten gebruiken.  

Als u een ouder bent en ontdekt dat uw minderjarig kind ons informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande middelen en we zullen ons uiterste best doen om deze kwestie samen op te lossen.  

k. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de door Abbott verzamelde persoonsgegevens? 

In overeenstemming met de Regelgeving hebt u de volgende rechten:  

o  het recht op rectificatie of verwijdering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u bewaart;  

o  het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen direct-marketingactiviteiten van ons. Dit staat onderaan elke e-mail die wij u sturen;  

o  het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u heeft;  

o  het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen;  

o  het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking om bepaalde persoonlijke aspecten van uw leven te evalueren, waaronder op gedrag gebaseerde analyses. Raadpleeg de rubriek “Cookies” van het Privacybeleid voor meer informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt.  

o  wanneer u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt met uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, het recht op overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan een andere persoon of, indien dit technisch haalbaar is voor ons, aan een ander bedrijf; 

o  het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of om een vergoeding van door u geleden schade te ontvangen; en 

o  het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott zonder nadeel in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.  

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Abbott op https://www.abbott.com/eudpoform.html. Verzenden kan ook per post of e-mail (zie contactgegevens hieronder). 

III. CONTACTGEVEVENS EN BELEIDSUPDATES

a.  Hoe kan ik contact opnemen met Abbott? 

Als u vragen hebt over het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt of als u zich wilt uitschrijven voor toekomstige communicatie van een onderneming van Abbott of een bepaald programma van Abbott, neem dan contact met ons op door te klikken op de link “Contact” (“Neem contact met ons op”) op de website die u bezoekt of door ons te mailen op info_ADC@service.freestylelibre.nl

U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: 

Abbott B.V. 
Abbott Diabetes Care divisie
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp 

Vermeld in alle communicatie met Abbott het e-mailadres dat gebruikt werd voor de registratie (in voorkomend geval), het adres van de website waarop of het specifieke Abbott-programma waarin u persoonsgegevens heeft verstrekt (bv. Abbott.com enz.), en gedetailleerde uitleg bij uw verzoek. 

Als u uw persoonsgegevens wilt wissen, wijzigen of corrigeren en contact met ons opneemt via e-mail, zet dan "Verzoek tot wissen" of "Verzoek tot wijziging/correctie" in de onderwerpregel van de e-mail, naargelang hetgeen van toepassing is. We zullen alles in het werk stellen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken. 

b.  Hoe weet ik dat Abbott dit beleid heeft bijgewerkt? 

Zonder afbreuk te doen aan uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving behoudt Abbott zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om rekening te houden met technologische vooruitgang, wijzigingen in wet- of regelgeving en goede bedrijfspraktijken.

Als Abbott zijn privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van dit Privacybeleid deze wijzigingen weerspiegelen en zullen we u op de hoogte brengen van deze wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit Privacybeleid bij te werken. 

IV. VOOR PERSONEN BINNEN DE EER

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU wijzigt en actualiseert uw rechten betreffende uw persoonsgegevens en bepaalt wat bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken mogen doen en wat als zodanig aan hen wordt opgelegd. Ze vereist ook dat wij u de volgende informatie verstrekken naast de informatie die reeds aan u is verstrekt. Deze aanvullende verklaring vervangt alle incompatibele informatie die reeds aan u is verstrekt.  

Functionaris voor gegevensbescherming: Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com of via e-mail op EU-dpo@abbott.com.

ADC-71517 v1.0 04/23

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...