Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 1 februari 2023 

Deze online gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot de website https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/ die wordt beheerd door Abbott B.V. – Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Nederland- (hierna genoemd "Abbott"), eigenaar en redacteur van de website (hierna genoemd de "Abbott-Website"). Deze online gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden waarvan de Abbott-website mogelijk links vermeldt. Het gebruik van de Abbott-website is onderworpen aan deze online gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en cookiebeleid https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/privacybeleid.html en https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/cookiebeleid.html.

Onder voorbehoud van uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving behoudt Abbott zich het recht voor deze online gebruiksvoorwaarden te wijzigen om rekening te houden met de technologische vooruitgang, wijzigingen in wet- en regelgeving en goede handelspraktijken. Indien Abbott deze online gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal zij een herziene versie hiervan online plaatsen om deze wijzigingen weer te geven en zal Abbott u hiervan op de hoogte stellen door de datum van inwerkingtreding bovenaan deze online gebruiksvoorwaarden aan te passen. Uw toegang tot of gebruik van de Abbott-Website houdt in dat u deze online gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de versie die is geplaatst op de Abbott-Website waartoe u toegang hebt. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of ontevreden bent over de Abbott-website, bestaat uw enige remedie erin de Abbott-website niet langer te gebruiken.

                                                                                                                                                                                                                                           

Disclaimer

U erkent en stemt in met het volgende:

a.       Hoewel Abbott ernaar streeft op de Abbott-website de laatste ontwikkelingen weer te geven met betrekking tot haar producten en diensten en andere informatie over haar bedrijf, kan zij niet instaan voor de juistheid, doeltreffendheid en geschiktheid van op de Abbott-website vermelde informatie. Iedere gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en alle risico's als gevolg van het gebruik van de Abbott-website. De informatie wordt « in de huidige staat » aangeboden en kan mogelijk technische onjuistheden of typefouten bevatten. Abbott behoudt zich het recht voor de informatie op de Abbott-website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen, te verwijderen of te wijzigen.

b.       Abbott doet geen toezeggingen en geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie of inhoud die op de Abbott-website wordt geplaatst. Abbott wijst alle verklaringen en garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, bij wet, overeenkomst of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht of niet-inbreuk. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout, is Abbott in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte, bijzondere (met inbegrip van gederfde winst) of gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit het bestaan of het gebruik van de Abbott-Website en/of de daarop geplaatste informatie of inhoud, ongeacht of Abbott op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.

c.       Abbott is niet verantwoordelijk en verstrekt geen enkele garantie voor de juistheid, doeltreffendheid, geldigheid en geschiktheid van informatie of inhoud die verstrekt is door derden, met inbegrip van hyperlinks naar of van websites van derden. Tenzij anders vermeld op de Abbott-website, verifieert, censureert of controleert Abbott op geen enkele wijze de inhoud die door derden wordt verstrekt, ongeacht of dit gebeurt op een prikbord, discussieforum of soortgelijke forums op de Abbott-website. Dergelijke informatie moet dan ook met de nodige voorzichtigheid worden behandeld en wordt niet door Abbott goedgekeurd. 

d.       De Abbott-website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die Abbotts huidige verwachtingen weergeven ten aanzien van komende gebeurtenissen en ontwikkelingen van zaken in de toekomst. Dergelijke verwachtingen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van wat werd verwacht, en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het succes van de lopende onderzoeksprogramma's, de resultaten van lopende en toekomstige klinische studies, de voortdurende commercialisering van haar producten, de goedkeuring van farmaceutische producten, de geldigheid en afdwingbaarheid van haar octrooien, de stabiliteit van haar handelsbetrekkingen en de algemene economische omstandigheden. Abbott werkt de Abbott-website regelmatig bij, maar wijst elke verplichting af om de inhoud bij te werken.

e.       Abbott en/of haar dienstverleners kunnen te allen tijde de Abbott-website geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, wijzigen of de toegang onderbreken om onderhoud uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de Abbott-website. Abbott is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Abbott-Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot platforms die geen eigendom van Abbott zijn.

                                                                                                                                                                                                                                           

Gebruik van de website

U begrijpt, erkent en stemt in met het volgende:

a.       Door gebruik te maken van de Abbott-website stemt u ermee in de elektronische informatie die op de Abbott-website of onze servers staat niet te verstoren of te onderscheppen. U stemt er ook mee in niet te proberen de veiligheidsmaatregelen van de Abbott-website te omzeilen en te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. 

b.       U verleent aan Abbott toestemming om alle informatie die u uploadt of anderszins aan de Abbott-website verstrekt, met inachtneming van deze online gebruiksvoorwaarden en het Privacy-en cookiebeleid https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/privacybeleid.html en https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/cookiebeleid.html van Abbott, te gebruiken op elke door Abbott gekozen wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het kopiëren, weergeven, uitvoeren of publiceren ervan in welke vorm dan ook of het opnemen ervan in andere materialen of het maken van een afgeleid werk op basis van dergelijke informatie. Voor zover wettelijk toegestaan draagt u aan Abbott, voor zover van toepassing, alle morele rechten over die u eventueel hebt op de inhoud die u uploadt of anderszins naar de Abbott-website verzendt, voor zover auteursrechtelijk toegestaan.

c.       Tenzij uitdrukkelijk vermeld en vooraf overeengekomen door Abbott, brengt het feit dat een gebruiker van de Abbott-website mondeling, schriftelijk of per e-mail met Abbott communiceert (met bijvoorbeeld feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, etc.) geen vertrouwelijke relatie tussen hen tot stand. Wanneer de Abbott-website eist of verzoekt informatie te verstrekken die persoonlijke gegevens bevat (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), verkrijgt, gebruikt en bewaart Abbott deze in overeenstemming met haar Privacy- en cookiebeleid https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/privacybeleid.html en https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/cookiebeleid.html, wordt de mededeling en alle daarin vervatte informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en staat het Abbott vrij dergelijke informatie te reproduceren, publiceren of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek, ontwikkeling, fabricage, gebruik of verkoop van producten waarin dergelijke informatie is verwerkt, binnen de grenzen van de toepasselijke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De afzender van aan Abbott gestuurde informatie is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan, en voor het feit dat deze geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten of privacyrechten van derden. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Productetikettering

Productnamen, beschrijvingen en etikettering kunnen afkomstig zijn uit Nederland of een ander land dat niet uw land van verblijf is. Sommige producten zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar, of worden onder een andere merknaam, in andere concentraties of voor andere indicaties op de markt gebracht. Veel van de vermelde producten zijn alleen op medisch voorschrift verkrijgbaar bij een zorgverlener in uw land. Tenzij uitdrukkelijk vermeld en vooraf overeengekomen door Abbott, is geen enkele bestuurder, werknemer, agent of vertegenwoordiger van Abbott, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen betrokken bij het geven van medisch advies, het stellen van diagnoses, behandeling of medische diensten die op enige wijze een arts-patiëntrelatie tot stand kunnen brengen via de Abbott-website.

                                                                                                                                                                                                                                           

Informatie

Alle informatie op de Abbott-website vormt op generlei wijze een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst of een aanbod tot koop of verkoop, tenzij anders vermeld.  In geen geval kan deze informatie worden gebruikt ter vervanging van het advies van een arts of een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in het kader van een medische diagnose of een medisch voorschrift.  De Abbott-website kan meningen van deskundigen bevatten die voor gebruikers interessant kunnen zijn. Dergelijke adviezen of meningen van deskundigen kunnen ook toegankelijk zijn via hyperlinks. Dergelijke informatie die als deskundig advies wordt aangeduid, mag alleen worden gezien als een uitdrukking van het deskundig advies waaraan zij is ontleend. Dergelijke informatie vertegenwoordigt uitsluitend de mening van de geraadpleegde deskundige, en niet noodzakelijkerwijs de mening van Abbott. Bovengenoemde deskundigen zijn geen werknemers van Abbott. Indien deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, of indien zij op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van gebruikers of derden, kan Abbott op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Intellectuele eigendom

De op de Abbott-website gepubliceerde informatie, documenten en bijbehorende illustraties (hierna genoemd de “Informatie”) zijn de exclusieve eigendom van Abbott, met uitzondering van informatie die door derden onder overeenkomst met Abbott wordt verstrekt. 

De Informatie mag worden gebruikt op voorwaarde dat: 

a.        Abbott op alle kopieën als auteursrechthebbende wordt aangeduid; 

b.       De Informatie uitsluitend voor informatieve en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; 

c.       De Informatie op geen enkele wijze wordt gewijzigd;

d.       De illustraties die toegankelijk zijn op de website van Abbott niet los van de begeleidende tekst worden gebruikt. 

Abbott is niet verantwoordelijk voor inhoud die door derden wordt verstrekt en dergelijke inhoud mag niet worden gebruikt zonder de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht daarop. Behalve zoals hierboven vermeld, wordt aan niemand uitdrukkelijk of stilzwijgend toestemming of recht verleend op grond van enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Abbott.

Handelsmerken, handelsnamen, presentaties en producten van Abbott die op de Abbott-Website verschijnen, mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om Abbott-producten of -diensten te identificeren.

Elk ongeoorloofd gebruik van Informatie die door intellectuele eigendomsrechten wordt beschermd, vormt een inbreuk. Abbott behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

 

Privacy en veiligheid

Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u de Abbott-website gebruikt. Abbott zet zich in voor de bescherming van uw online privacy. Abbott respecteert het belang van de privacy van onze klanten en gebruikers van de Abbott-website. Ons gebruik van uw persoonsgegevens valt onder het Privacy- en cookiebeleid https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/privacybeleid.html en https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/cookiebeleid.html van Abbott. Gelieve dit Privacy- en cookiebeleid https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/privacybeleid.html en https://www.pro.freestyle.abbott/nl-nl/cookiebeleid.html te lezen wanneer u de Abbott-website gebruikt.

U erkent en stemt ermee in dat door het verstrekken aan de website van Abbott van persoonlijke informatie die het mogelijk maakt u te identificeren, hoewel Abbott beveiligingsmaatregelen heeft genomen om ongeoorloofde toegang of onderschepping te voorkomen, geen absolute veiligheidsgarantie kan worden gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker van de Abbott-Website of klant om de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord te bewaren.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Abbott is niet verantwoordelijk voor het materiaal, de informatie en de mededelingen die via de Abbott-website worden verstrekt, geplaatst of anderszins worden meegedeeld. Het gebruik van dergelijke materialen, informatie en mededelingen gebeurt geheel op eigen risico van de gebruiker. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout, is Abbott niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van de Abbott-website of de inhoud daarvan.

De Abbott-website, de inhoud ervan, producten en diensten die op de Abbott-website worden aangeboden of beschikbaar zijn, worden aangeboden in de staat waarin zij zich bevinden of beschikbaar zijn. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout, zijn Abbott, haar leveranciers of haar respectievelijke bestuurders, werknemers of agenten (hierna genoemd "Abbott") in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Abbott-website, de inhoud daarvan, enige dienst die via de Abbott-website of een daaraan gekoppelde site wordt aangeboden, met inbegrip van indirecte, bijzondere, punitieve, incidentele, exemplarische of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving of schade als gevolg van vertraging, onderbreking van de dienstverlening, virussen, verwijdering van bestanden of elektronische communicatie, of fouten, nalatigheden of andere onnauwkeurigheden op de Abbott-Website of de inhoud daarvan, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid van Abbott, ongeacht of Abbott op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

                                                                                                                                                                                                                                           

ADC-71515 v1.0  04/ 23

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...