Användarvillkor

 

Villkor för användning av Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care webbplats. I dessa villkor (”Användarvillkor”) refererar ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Abbott”, ”Abbott Laboratories Limited” och ”Abbott Diabetes Care” till Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care Division.

Allmänt

https://pro.freestyle.abbott/se-sv/(“Webbplatsen”) är en webbplats som tillhandahålls av Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care Division (härefter refererad till som ”Abbott”). Abbott är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556046–6137 och med registrerad företagsadress på Hemvärnsgatan 9, Box 1498, 171 29 Solna. Abbotts momsregistreringsnummer (VAT-nummer) är SE556046613701. För att kontakta oss, vänligen skicka ett e-postmeddelande till diabetes.sverige@abbott.se eller ring Abbott Diabetes Care Division på 020-190 11 11.

                                                                                                                                                                                                                                           

Webbplats för hälso- och sjukvårdspersonal

Webbplatsen innehåller information som är specifikt riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs specialiserad utbildning för att kunna tolka informationen i denna sektion korrekt. Innehållet på Webbplatsen riktar sig exklusivt till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i Sverige och som omfattas av svensk lagstiftning.

Om du inte arbetar som hälso- och sjukvårdspersonal är denna Webbplats inte avsedd för dig och du bör avstå från att använda den.

                                                                                                                                                                                                                                           

Godkännande av Användarvillkoren

Genom att få tillgång till innehållet på Webbplatsen godkänner du att vara bunden av Användarvillkoren. Vi ber dig även att acceptera vår Cookiepolicy och bekräfta att du har tagit del av vår Integritetspolicy.

Om du invänder mot något av Användarvillkoren bör du avstå från att använda produkterna och tjänsterna på Webbplatsen och du bör lämna Webbplatsen omedelbart.

Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för olagliga ändamål och till att respektera alla tillämpliga lagar och förordningar. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen på ett sätt som kan försämra prestandan, korrumpera innehållet eller på annat sätt minska Webbplatsens funktionalitet. Du samtycker också till att inte äventyra Webbplatsens säkerhet eller försöka få tillgång till skyddade områden eller känslig information. 
Du samtycker till att vara fullt ansvarig för alla krav, utgifter, ansvar, förluster och kostnader, inklusive advokatkostnader, som vi ådrar oss till följd av dina överträdelser av Användarvillkoren.

Ändringar

Abbott förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor utan att på förhand meddela det. Din användning av Webbplatsen kommer att betraktas som ett godkännande av Användarvillkoren. Vi rekommenderar användare att regelbundet kontrollera Användarvillkoren.  
Abbott har full rätt att ändra eller ta bort någon del av Webbplatsen utan förvarning eller ansvar till följd av en sådan åtgärd.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning lagen tillåter det är Abbott inte ansvarig för några indirekta skador, särskilda skador eller följdskador, inklusive förlust av affärsverksamhet, intäkter, vinst eller data i samband med din användning av Webbplatsen.

Inget i dessa Användarvillkor utesluter ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försumlighet från Abbott, dess anställda eller agenter.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter som tillhör Abbott eller Abbotts partnerbolag eller dotterbolag, såsom varumärken, företagsnamn, patent, mönsterrätter och andra immateriella rättigheter som härrör från Webbplatsens estetik och funktionalitet, förblir Abbotts egendom.
Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att respektera Abbott och Abbotts partnerbolag eller dotterbolag och till att avstå från att kopiera, ladda ner, överföra, reproducera, skriva ut eller utnyttja material som finns på Webbplatsen i kommersiellt syfte.

Ansvarsfriskrivningar

Informationen tillhandahålls under förutsättning av förståelsen för att Webbplatsen inte tillhandahåller råd och inte bör förlitas på fullt ut när ett relaterat beslut fattas. Informationen på Webbplatsen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan uttryckliga eller underförstådda garantier för riktighet, lämplighet för ändamålet, kompatibilitet eller säkerhet för någon av komponenterna på Webbplatsen.   
Vi garanterar inte oavbruten tillgång till Webbplatsen och kan inte garantera att användningen av Webbplatsen kommer att vara felfri.  

Tredje parter

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och tar inte något ansvar för deras innehåll. Vårt tillhandahållande av länkar till sådana webbplatser innebär inte att vi godkänner eller stöder åsikter, uttalanden eller information som finns på sådana webbplatser.

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara ogiltig eller icke tillämpbar ska den bestämmelsen strykas och övriga bestämmelser fortsätta tillämpas.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag och alla användare av Webbplatsen samtycker härmed till att vara bundna av svenska domstolars jurisdiktion utan hänvisning till regler om lagval.

Varumärken

Om inte annat anges ägs eller licensieras alla produktnamn som förekommer på Webbplatsen av Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, USA eller dess dotterbolag. Ingen användning av Abbotts varumärken, företagsnamn eller produktutseende på denna Webbplats får göras utan föregående skriftligt tillstånd från Abbott Laboratories förutom för att identifiera Abbots produkter och tjänster.

ADC-75276 v1.0 05/23