Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) förklarar hur vi hanterar de personuppgifter som du tillhandahåller oss på webbplatsen Freestyle Libre (www.pro.freestyle.abbott/se-sv ), vilken kontrolleras av Abbott Scandinavia AB, Hemvärnsgatan 9, Box 1498, Solna SE 171 29, Sverige (inklusive deras dotterbolag och koncernbolag, tillsammans ”Abbott”, ”vi”, ”vår”/”vårt”/”våra”), och som länkar till denna Integritetpolicy (och som häri benämns ”Abbott-webbplatser”) samt när du kontaktar oss via telefon.

Abbott Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med principerna för skydd av personuppgifter, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning av den 27 april 2016 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, tillsammans kallade "Förordningen".
Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgifter som begärs från dig offline, på Abbotts webbplatser som inte innehåller en länk till denna Integritetspolicy, eller på tredjepartswebbplatser som Abbotts webbplats kan hänvisa dig till. Din användning av Abbotts webbplats, som innehåller en länk till denna Integritetspolicy, är föremål för denna Integritetspolicy och Användarvillkoren.
Läs igenom denna Integritetspolicy innan du använder Abbotts webbplats eller skickar några personuppgifter till oss. 

I. TYPER AV UPPGIFTER SOM SAMLAS IN 
Vad betyder "personuppgifter" inom ramen för denna Integritetspolicy? 
"Personuppgifter" är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person; med identifierbar fysisk person menas: en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, och som kommuniceras och/eller samlas in på Abbotts webbplats och innehas av Abbott i en tillgänglig form.
Personuppgifter inkluderar till exempel ditt namn, postadress, e-post och telefonnummer. 

Vilka typer av data samlas in online av Abbott? 

 • Personuppgifter som du tillhandahåller: Abbott samlar in personuppgifter som du anger i fälten på Abbotts webbplats eller som du lämnar till Abbott per telefon. Du kan till exempel ange ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och / eller annan information för att få information om olika ämnen, registrera dig i Abbott-program, skapa ett konto, kontakta Abbotts kundtjänst eller svara på Abbott-undersökningar. Du kan också ge Abbott information om din hälsa (se nedan II. ”Insamling av personuppgifter"). För att skydda integriteten för dina uppgifter ska du inte ge Abbott någon information som inte specifikt begärs.
 • Passiv insamling av andra tekniska och internetbaserade surfdata: Abbotts webbplats kan samla in information om dina besök på Abbotts webbplats utan att du aktivt kommunicerar sådan information. Denna information kan till exempel inkludera vilken typ av webbläsarprogramvara du använder och dess språk, ditt operativsystem, din IP-adress, webbadresserna till de webbplatser du besöker före och efter ditt besök på Abbotts webbplats, internetsökningen som ledde dig till Abbotts webbplats, samt sidorna, annonserna och länkarna på Abbotts webbplats som du tittar och klickar på. Denna information kan samlas in på olika tekniska sätt såsom via cookies, HTML-taggar och pixeltaggar. Din webbläsarprogramvara överför också automatiskt viss information till Abbott-webbplatsen, till exempel webbadressen till webbplatsen du just har besökt och versionen av webbläsarprogramvaran som används av din dator.

II. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER 
Samlar Abbott in så kallade "känsliga" personuppgifter? 
Genom vissa Abbott-webbplatser samlar Abbott in personuppgifter, inklusive hälsorelaterade personuppgifter, som kan anses vara "känsliga" enligt dataskyddslagar i vissa jurisdiktioner, men endast med ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar dock inte lagligheten av den behandling som grundades på samtycket innan det återkallades.
Abbott vidtar de ytterligare åtgärder som föreskrivs i lokal lagstiftning för behandling av denna information. Dessutom måste varje bolag inom Abbotts koncern vidta åtgärder för att respektera lokala seder eller sociala förväntningar angående sådan information. När du förser oss med konfidentiella personuppgifter samtycker du till att Abbott får samla in, överföra dem till identifierade mottagare eller kategorier av mottagare, lagra dem och behandla dem. 

Hur använder Abbott de personuppgifter jag har lämnat? 
Abbott använder de personuppgifter du lämnar till Abbott via Abbotts webbplats eller per telefon för att svara på dina frågor, tillhandahålla produkter eller tjänster som är kopplade till dem, inklusive användbara påminnelser när Abbott anser det nödvändigt för dig att förnya din beställning och ge dig tillfredsställande kundservice, inklusive genom undersökningar.
Vi kan också använda dessa personuppgifter för andra affärsändamål, till exempel för att erbjuda dig information om Abbotts produkter eller tjänster, bjuda in dig att delta i evenemang gällande våra produkter eller meddela dig om specialerbjudanden.
Överföringen av personuppgifter till Abbott är nödvändig för att Abbott ska kunna förse dig med en produkt eller tjänst som du har begärt eller för att följa europeiska eller lokala lagar, till exempel de som rör säkerheten för produkter eller medicintekniska produkter. Om du inte förser oss med dessa personuppgifter kommer Abbott inte att kunna förse dig med den produkt eller tjänst du har begärt.

Hur länge lagras mina personuppgifter av Abbott? 
Dina personuppgifter kommer att behållas så länge som det är nödvändigt för att förse dig med den applikation, tjänst eller produkt du har begärt, eller, om tillämpligt, under hela avtalsperioden med Abbott.
Dessutom sparas de uppgifter som samlas in och behandlas för kommersiella ändamål tre år efter vår senaste kontakt med dig.
Utöver det arkiveras uppgifterna under den tid som krävs enligt de lagar och förordningar som kan gälla för lagring av vissa uppgifter.
I slutet av arkiveringen sparas endast anonymiserade statistiska data av Abbott.
Dessutom är dina personliga hälsorelaterade data lagrade hos en godkänd/certifierad hälsodatavärd. Du har rätt att invända mot lagringen av dina hälsodata med denna tredjepartsvärd baserat på en legitim anledning genom att göra en begäran till följande adress: https://www.abbott.com/eudpoform.html. Observera dock att din invändning mot att lagra dina hälsouppgifter kan beröva dig vissa tjänster och funktioner i de produkter och tjänster som Abbott erbjuder.
För mer information, kontakta din lokala kundtjänst eller dataskyddsombudskontoret i EU genom kontaktuppgifterna nedan. 

I vilken utsträckning kan jag välja hur Abbott samlar in och använder mina personuppgifter? 
Du kan begränsa mängden och typen av personuppgifter som Abbott får om dig genom att välja att inte tillhandahålla någon personlig information i de formulär eller fält som kan fyllas i på Abbotts webbplats. Vissa av våra onlinetjänster kan endast tillhandahållas om du förser oss med korrekta personuppgifter. Andra delar av Abbotts webbplats kan fråga dig om du vill vara en del av vår kontaktlista för erbjudanden, kampanjer och andra tjänster som kan vara av intresse för dig.
Om du redan har samtyckt till vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst ändra dig genom att skriva till oss: Abbott Scandinavia AB, Hemvärnsgatan 9, Box 1498, Solna SE 171 29, Sverige eller genom att skicka ett e-postmeddelande till diabetes.sverige@abbott.se

Vilka är mottagarna av dina personuppgifter? 
Från fall till fall för de olika ändamål som beskrivs i artikeln " Hur använder Abbott de personuppgifter jag har lämnat?" ovan bestäms mottagarna av dina personuppgifter enligt deras uppdrag och deras strikta behörighet att ta emot data.
Beroende på fallet kan dessa mottagare vara: 

 • Anställda hos Abbott och dess koncernbolag, specifikt auktoriserade och inom ramen för sina arbetsuppgifter;

 • Medlemmar av underleverantörer och tekniska tjänsteleverantörer som är särskilt auktoriserade och inom ramen för deras uppdrag;

 • Anställda hos Abbotts affärspartners, med förbehåll för ditt samtycke;

 • Personer som har behörighet genom auktoriserade tredje parter (relevanta domstolar, skiljemän, medlare, relevanta ministerier). 

Vem inom Abbott kan få tillgång till mina personuppgifter? 
Endast ett begränsat antal specifikt auktoriserade Abbott-anställda kan komma åt dina personuppgifter. Vi utbildar våra medarbetare i vikten av integritet och hur man korrekt och säkert hanterar kunddata. 

Länkar till andra webbplatser? 
Abbotts webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och integriteten för den information du tillhandahåller när du besöker dessa webbplatser, och dessa webbplatser regleras inte av denna Integritetspolicy. Du bör vara försiktig och vara medveten om skyddet för de uppgifter som gäller för webbplatsen i fråga. 

Vilken säkerhet tillhandahåller Abbott för personuppgifter? 
Abbott genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder med hänsyn till kunskapsläget, omfattningen, kostnaderna, sammanhanget, arten och syftet med behandlingen för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för riskerna.
Det finns dock alltid en risk att en obehörig tredje part kan fånga upp en överföring via internet. Var försiktig när du överför personuppgifter via internet, inklusive personliga hälsorelaterade uppgifter. Dessutom kommer Abbotts-webbplatsen som omfattas av denna Integritetspolicy att visa en varning varje gång du klickar på en länk som inte kontrolleras av Abbott eller omfattas av Abbotts Integritetspolicy; det rekommenderas att kontrollera integritetspolicyn för dessa tredjepartswebbplatser innan du förser dem med personuppgifter. 

Överförs personuppgifter av Abbott till andra jurisdiktioner? 
Abbott lagrar data på säkra servrar i flera länder i Europeiska unionen (EU) samt på en säker server hos en tjänsteleverantör som är etablerad och certifierad i Irland, Amazon Ireland, vilken därmed säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för dataöverföringar från Europeiska unionen.
Dessutom, för att skydda dina personuppgifter i de fall där vi kan behöva överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") till tredje parter som inte erbjuder samma skyddsnivå som den som införts av EU, kommer vi endast att göra sådana överföringar (i) på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen som godkänner det eller (ii) i enlighet med EU-godkända standardavtalsklausuler.
Observera att Abbott har ingått dataöverföringsavtal baserade på EU:s standardavtalsklausuler för överföring av dina personuppgifter från EES till tredje land, inklusive USA. För att få tillgång till en kopia av EU:s standardavtalsklausuler som vi använder för att överföra dina personuppgifter från EES, vänligen kontakta vår EU-dataskyddsombud (kontaktuppgifter nedan).  

Vilket integritetsskydd ger Abbott till minderåriga? 
Abbott samlar inte medvetet in eller använder personuppgifter om minderåriga ("minderårig" förstås som en person under 18 år) på Abbotts webbplats. Vi låter inte medvetet minderåriga beställa våra produkter, kommunicera med oss eller använda våra tjänster.
Om du är förälder och blir medveten om att ditt minderåriga barn har gett oss information, vänligen kontakta oss på något av de sätt som anges nedan så kommer vi att göra vårt yttersta för att lösa problemet tillsammans. 

Vilka är mina rättigheter i förhållande till personuppgifter som samlas in av Abbott? 
I enlighet med Förordningen har du följande rättigheter:

 • Rätten till rättelse eller radering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott har om dig;
 • Rätten att när som helst invända mot någon direktmarknadsföringsaktivitet från vår sida. Detta kommer även att anges längst ner i alla e-postmeddelanden vi skickar till dig;
 • Rätten att få tillgång till Abbotts personuppgifter om dig;
 • Rätten att i vissa fall invända mot behandlingen av dina personuppgifter av legitima skäl;
 • Rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat på automatiserad behandling för att utvärdera vissa personliga aspekter av ditt liv, inklusive beteendebaserade analyser. Se Cookiepolicy för att lära dig mer om hur du utövar denna rättighet om det anges att cookies används. 
 • Rätten till portabilitet av dina personuppgifter, till dig eller, om det är tekniskt möjligt på vår sida, till ett annat företag, om du har överfört dina personuppgifter till oss efter att ha samtyckt till det eller inom ramen för ett avtal;
 • Rätten att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet eller att få ersättning för eventuell skada du lider; och
 • Rätten att, utan begränsningar, återkalla ditt samtycke till Abbotts behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket påverkar dock inte lagligheten av den behandling som grundades innan samtycket återkallades. 

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta Abbotts dataskyddsombud på https://www.abbott.com/eudpoform.html. Du kan också skicka ett brev till följande adress: Abbott Scandinavia AB, Hemvärnsgatan 9, Box 1498, Solna SE 171 29, Sverige

 

III. KONTAKTUPPGIFTER OCH POLICYUPPDATERINGAR 
Hur kontaktar jag Abbott? 
Om du har några frågor om användningen av dina uppgifter eller utövandet av dina rättigheter, eller om du vill avsluta prenumerationen på framtida kommunikation från en viss Abbott-aktivitet eller ett visst program, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken "Kontakta oss" på webbplatsen du surfar på, eller genom att skriva till kundtjänst på diabetes.sverige@abbott.com. Du kan också skicka ett brev till följande adress Abbott Scandinavia AB, Hemvärnsgatan 9, Box 1498, Solna SE 171 29, Sverige.
I all kommunikation till Abbott, vänligen inkludera den e-postadress som använts för din registrering (om tillämpligt), adressen till webbplatsen eller Abbott-programmet som du lämnade personuppgifter till och en detaljerad förklaring av din begäran.
Som en del av en begäran om att utöva dina rättigheter relaterade till skyddet av personuppgifter, och om du kontaktar oss via e-post, vänligen ange rättigheten i fråga i ämnesraden för e-postmeddelandet, till exempel "Begäran om radering". Vi kommer att göra allt för att svara på rimliga förfrågningar så snart som möjligt. 

Hur vet jag om Abbott har uppdaterat denna policy? 
Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller sig Abbott rätten att ändra denna Integritetspolicy utan föregående meddelande för att återspegla tekniska framsteg, juridisk och regulatorisk utveckling och god affärssed.
Om Abbott ändrar sina behandlingsrutiner kommer en uppdaterad version av denna Integritetspolicy att återspegla dessa ändringar och vi kommer att meddela dig om dessa ändringar genom att uppdatera ikraftträdandedatumet högst upp i denna Integritetspolicy. 

IV. FÖR PERSONER SOM BEFINNER SIG INOM EES 
EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") ändrar och uppdaterar dina rättigheter över dina personuppgifter och definierar vad företag som behandlar dina personuppgifter får göra och vad som åläggs dem. Det kräver också att vi ger dig följande information utöver den som redan har tillhandahållits dig. Denna ytterligare information ersätter all oförenlig information som redan har lämnats till dig.

Dataskyddsombud: Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår EU-dataskyddsombud på följande adress: http://www.eu-dpo.abbott.com.

ADC-72270 v1.0 03/23